دلسپرده

کاسه صبر موجود است ...شیکّ و نشکن

دلسپرده

کاسه صبر موجود است ...شیکّ و نشکن

دلسپرده

کسی که بی قرار شود و عاشق خدا شود خدا برای خودش انتخاب می کند و پر...

کلمات کلیدی

۵ مطلب با موضوع «بدون عنوان‌ها» ثبت شده است

🌹بسمه تعالی🌹

آنجا هجده ساله ای درد میکشد برای دین واینجا بعضی هجده ساله ها خودشان درد میشوند برای دین!

آنجا سال ۱۱هجری است واینجا۱۴۲۷سال بعد...


آن جا هجده ساله ای حجاب میگذارد تا آزاد کند دینش را از جهالت واینجا بعضی هجده ساله ها حجاب برمیدارند تا آزاد کنند دنیایشان رابرای جهالت!

آنجا سال ۱۱هجری است واینجا ۱۴۲۷سال بعد...


آن جا تن هجده ساله ای شبانه دفن میشود تا معنا کند واژه حیارا واینجا تن بعضی هجده ساله ها شبانه روز عریان میشود تا خلق کنند واژه هرزگی را!

آنجا سال ۱۱هجری است 

واینجا ۱۴۲۷سال بعد...


آنجا صورت هجده ساله سیلی میخورد از بس که میماند پای امام زمانه اش واینجا بعضی هجده ساله ها سیلی میزنند به صورت امام زمانشان از بس که میدوند دنبال شیطان نفسشان!

آنجا سال ۱۱هجری است

واینجا ۱۴۲۷سال بعد...


آنجا هجده ساله ای پرپر شد تا امروز بشود الگوی زنان متدین شیعی اما اینجا بعضی هجده ساله ها بال بال میزنند تا الگو بردارند از زنان متحجر غربی 

آنجا سال۱۱هجری است 

واینجا ۱۴۲۷سال بعد..

😔😔😔😞😞😞

وچقدر تفاوت است بین هجده ساله های آنجا و اینجا...

  • دلسپرده

در بیمارستان می‌فهمید هیچ‌چیز زیباتر از تندرستى نیست.


 در زندان می‌بینید که آزادى گرانبهاترین دارایى شماست. 


در قبرستان درمى‌یابید که زندگى هیچ ارزشى ندارد. 


زمینى که امروز روى آن قدم می‌زنیم فردا سقف‌مان خواهد بود. پس چه بهتر که براى همه چیز فروتن و سپاسگزار باشیم...




  • دلسپرده

❣️از خیاطی پرسیدند:
زندگی یعنی چه ؟
گفت : دوختن پارگی های
روح با نخ توبه !!!

❣️از باغبانی پرسیدند :
زندگی یعنی چه ؟
گفت: کاشت بذر عشق 
در زمین دلها، زیر نور ایمان !!!

❣️از باستان شناسی پرسیدند :
زندگی یعنی چه ؟
گفت : کاویدن جانها برای 
استخراج گوهر درون !!!

❣️از آیینه فروشی پرسیدند :
زندگی یعنی چه ؟
گفت : زدودن غبار آیینه دل 
با شیشه پاک کن توکل !!!

❣️از میوه فروشی پرسیدند :
زندگی یعنی چه ؟
گفت : دست چین خوبی ها
در صندوقچه دل !!!

بهترین تعبیر زندگی را برایتان آرزو میکنم💐

  • دلسپرده


وقتی دائم بگویی گرفتارم ،

هیچ وقت آزاد نمیشوى،

وقتی دائم بگویى وقت ندارم،

هیچوقت زمان پیدا 

نمی کنی،

وقتی دائم بگویى فردا انجامش میدهم، آن فردای تو هیچ وقت نمیاید!


وقتی صبحهااز خواب بیدار میشویم دوانتخاب داریم:

برگردیم بخوابیم و رویا ببینیم،

یا بیدار شویم و رویاهایمان را دنبال کنیم.

انتخاب با شماست!


وقتی در خوشی و شادی هستی عهد و پیمان نبند!

وقتی ناراحتی جواب نده!

وقتی عصبانی هستی تصمیم نگیر!


زندگی، برگ بودن در مسیر باد نیست،

امتحان ریشه هاست.


˝پروفسور یحیی باقرزاده˝




  • دلسپرده

🌻‍🌻‍🌻‍


جاده ی موفقیت مستقیم نیست،

پیچی دارد به نام "شکست"،

دوربرگردانی به نام "سردرگمی"،

سرعت گیرهایی به نام "افکار منفی"،

و چراغ قرمزهایی به نام "دشمنان"،

اما اگر یدکی به نام "اراده" داشته باشید،

موتوری به نام "استقامت" 

و راننده ای به نام "خدا"،

به جایی خواهید رسید که "موفقیت" نامیده می شود.

گاهی وقت ها باید یه نقطه بزاری! 

باز شروع کنی

باز بخندی

باز بجنگی

باز بلند شی و محکمتر باشی!

گاهی باید یه لبخند خوشگل به همه تلخی ها بزنی و بگویی جز خدا کسی به دادم نمی رسد.

  • دلسپرده